Top produkty

Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru stanovené predávajúcim.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá forma kúpnej zmluvy v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka(objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvom zaregistrovaní zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosť, objem, cena a ostatné údaje informujúce na stránke www.gafab.sk sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzne.

Firma Radoslav Gajdoš GAFAB (ďalej jen predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:


- nepoškodený v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR

3. Objednanie tovaru

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. 

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, alebo písomne. Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

4. Cena a platba

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 3 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky. 

6. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru(vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

Gafab © 2020